Tingimused

BestCredit OÜ väikelaenu üldtingimused

1. Lepingu üldmõisted

1.1. Laenuandja - BestCredit OÜ, registrikood 12213861; aadress Tallinn, Tartu mnt 25-21 10117; e-post: info@bestcredit.ee, telefon +372 6789000, faks +372 6789007.

1.2. Laenutaotleja - isik, kes on esitanud Laenuandjale Laenutaotluse. Laenutaotleja ja Laenusaaja peab olema üks ja sama isik. Laenu saab taotleda Eesti Vabariigis alaliselt elav vähemalt 18- ja kuni 65- aastane füüsiline isik, kes vastab Üldtingimustele.

1.3. Laenusaaja - isik, kelle Laenutaotlus on saanud positiivse Laenuandmise otsuse ning kellega on sõlmitud Leping. Laenutaotleja ja Laenusaaja peab olema üks ja sama isik.

1.4. Eritingimus - Lisateenuse kasutamisega seotud eri tingimused, mis on lahutamatuks Lepingu lisaks.

1.5. Graafik - Lepingu tingimuste kohaselt koostatud Laenu tagastamise ja intresside tasumise annuiteetgraafik. Graafikus on esitatud osamaksete hulk, summad ja tasumise tähtajad. Graafik on Lepingu lahutamatu lisa.

1.6. Intress - Laenusaaja poolt Laenuandjale makstav tasu Laenu kasutamise eest.

1.7. Koduleht - on internetis aadressil www.bestcredit.ee asuv Laenuandja veebileht ning Laenuandja teenustega seotud asjaajamist toetav keskkond.

1.8. Krediidi kulukuse määr - protsentides Laenu netosummast avaldatav Laenusaajale aastas langev Laenust tulenevate kulude (Intress) koormus eeldusel, et Leping kehtib kokkulepitud tingimustel ja tähtaja jooksul. Krediidi kulukuse määra arvutamisel lähtub Laenuandja Eesti Vabariigi rahandusministri määrusega (RTI 2010, 76, 584) kinnitatud valemist ja ümardab saadud tulemuse täpsusega kaks kohta pärast koma.

1.9. Laen - rahasumma, mille Laenuandja annab Laenusaajale käsutusse vastavalt Lepingule.

1.10. Laenuandmise otsus - Laenuandja nõustumine Laenutaotlejaga Lepingu sõlmimiseks kokkulepitud tingimustel.

1.11. Laenutaotlus - Laenutaotleja tahteavaldus Lepingu sõlmimiseks, mille Laenutaotleja edastab Laenuandjale sidevahendite kaudu (Kodulehe kaudu) või kirjalikus vormis ning mis on Laenuandja poolt aktsepteerituna Lepingu lahutamatuks lisaks.

1.12. Leping - on Laenuandja ja Laenusaaja vahel sidevahendite kaudu (Kodulehe kaudu) või kirjalikus vormis sõlmitud Üldtingimused koos kõigi sõlmitavate lisadega.

1.13. Lepingupool või -pooled - on Laenuandja ja Laenusaaja koos või eraldi.

1.14. Lisalaen - Lisateenus, mille raames Laenuandja pakkub Laenusaajale täiendava Laenu saamise võimalust.

1.15. Lisateenus - Maksepuhkus, Refinantseerimine, Lisalaen ning muud võimalikud Laenu kasutamisega seotud täiendavad võimalused Laenusaajale.

1.16. Pikendamine - Lisateenus, mis võimaldab Laenusaajale kasutada Laenu pikendatud tähtaja jooksul (maksepuhkus).

1.17. Püsiklient - Laenusaaja, kes on taotlenud Laenu vähemalt ühe korra ning tähtaegselt ja täies ulatuses tasunud kõik Rahalised kohustused Laenuandjale.

1.18. Rahalised kohustused - Laen, intress, viivis ja võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud.

1.19. Refinantseerimine - Lisateenus, mis võimaldab Laenusaajale muuta Laenu perioodi või Laenu osamakse suurust.

1.20. Üldtingimused - käesolevad ja tulevikus kehtima hakkavad üldtingimused.

2. Laenutaotluse esitamine ja Lepingu sõlmimine. Laenutaotleja kinnitused

2.1. Laenu saamiseks edastab Laenutaotleja Laenuandjale Laenutaotluse. Laenutaotluse saab esitada Kodulehe vahendusel vastavalt Kodulehel toodud juhistele või kirjalikus vormis.

2.2. Laenutaotluse esitamiseks Kodulehe vahendusel on Laenutaotleja kohustatud registreeruma Laenuandja Kodulehel. Laenutaotluses tuleb täita kõik kohustuslikud väljad. Samuti Laenutaotleja on kohustatud täitma küsimustiku Laenutaotleja maksevõime hindamiseks ja Laenu väljastamisega seonduvate asjaolude tuvastamiseks vastavalt Laenuandja nõudmistele. Laenutaotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest ja kohustub andmete muutumisel muuta ka vastavad andmed Kodulehel. Laenuandjal on õigus mitte aktsepteerida ebakorrektselt täidetud Laenutaotlusi ilma Laenutaotlejat teavitamata.

2.3. Laenutoodete võimalikud tähtajad, summad ning tasud on kättesaadavad Laenuandja Kodulehel. Laenutaotluse saamine ei kohusta Laenuandjat Lepingut sõlmima ja/või Laenu väljastama. Laenuandmise otsuse mittetegemist ei pea Laenuandja Laenutaotlejale põhjendama. Laenuandja esitab Laenutaotleja nõudmisel viivitamata ja tasuta teavet andmekogus tehtud päringu tulemustest (päringu tulemus pdf, xml vms formaadis), kui päringu tulemusena otsustatakse Laenutaotlejale laenu mitte anda. Andmekogudest saadud teavet ei edastata, kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või on vastuolus avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega.

2.4. Laenutaotluse esitamisel Laenutaotleja on kohustatud tutvuma põhjalikult Kodulehel toodud nõustamisinfoga, Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehega, Laenu- ja Üldtingimustega ning kinnitama nendest arusaamist ning aktsepteerimist, tehes märke vastavasse lahtrisse.

2.5. Laenutaotluse esitamiseks kirjalikus vormis on Laenutaotleja kohustatud täitma Laenutaotluse vastavalt Laenuandja esindaja juhistele. Lepingu sõlmimine ja/või muutmine kirjalikus vormis toimub Laenuandja esindaja vahendusel.

2.6. Üldtingimuste kinnitamisega kinnitab Laenutaotleja ühtlasi, et kõik tema poolt Laenuandjale edastatud andmed on õiged ning kehtivad, tal puuduvad maksehäired ja tähtaegselt või nõuetekohaselt täitmata jäänud kohustused Laenuandja või kolmandate isikute ees, sealhulgas ei ole registreeritud ühtegi kehtivat maksehäiret AS-i Krediidiinfo, muu makseinfo koguja ning Laenutaotleja pole kaasatud ühessegi kohtuvälisesse ega kohtulikku vaidlusesse, mis võib negatiivselt mõjutada tema maksevõimet.

2.7. Laenutaotleja annab Üldtingimuste kinnitamisega Laenuandjale õiguse kontrollida Laenutaotluses esitatud andmete tõepärasust ning Laenutaotleja senist maksekäitumist. Laenuandjal on õigus võtta ühendust Laenutaotlejaga Laenutaotluses toodud telefonidel ja aadressidel ning täpsustada kliendi andmeid ja laenu soovi.

2.8. Laenuandja teostab Laenutaotluse ja Laenutaotleja maksevõime analüüsi. Laenuandjal on Laenutaotluse ja Laenutaotleja maksevõime analüüsi teostamiseks ning Laenu väljastamisega seotud asjaolude tuvastamiseks õigus nõuda Laenutaotlejalt tema sissetulekut ja majanduslikku olukorda tõendavate andmete ning dokumentide esitamist. Laenutaotluse ja Laenutaotleja maksevõime analüüsi käigus antakse hinnang Laenutaotleja poolt esitatud dokumentidele ja taotlustele, Laenuandja poolt tehtud Laenutaotleja taustakontrollile, Laenutaotleja sissetulekule ning maksevõimele. Laenutaotluse ja Laenutaotleja maksevõime analüüsi käigus leitakse igale Laenutaotlejale optimaalne laenutoode. Laenutaotluses valitud laenutoote ning Graafiku muutmise vajaduse korral kontakteerutakse Laenutaotlejaga personaalselt telefoni teel ning pakutakse Laenutaotlejale jõukohast laenutoodet. Kui Laenutaotleja muudab Kodulehe kaudu Laenutaotlust vastavalt Laenuandja poolt pakutud tingimustele, teeb Laenuandja positiivse Laenuotsuse.

2.9. Positiivse Laenuandmise otsuse korral edastab Laenuandja Laenutaotlejale vastavasisulise SMS tekstisõnumi Laenutaotleja Laenutaotluses märgitud mobiiltelefonile.

2.10. Lähtuvalt 28.01.08 jõustunud "Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusest" peavad kõik esmakordsed Laenutaotlejad ühekordselt pöörduma isikusamasuse tuvastamiseks enne Laenu väljastamist isikut tõendava dokumendiga (pass, ID-kaart või Eestis väljastatud juhiluba) Laenuandja kontorisse. Samuti on võimalik Laenutaotleja isikusamasuse tuvastamist teha AS-i Eesti Post postkontorites vastavalt Kodulehel toodud juhistele. Esmakordse positiivse Laenuandmise otsuse puhul võtab Laenuandja esmakordse Laenutaotlejaga ühendust ning suunab Laenutaotleja tema isikusamasuse tuvastamiseks temale sobivasse postkontorisse või Laenuandja kontorisse.

2.11. Leping loetakse sõlmituks, kui Laenuandja teeb Laenutaotluse põhjal positiivse Laenuandmise otsuse ning Laenutaotleja isikusamasus on nõuetekohaselt tuvastatud.

2.12. Laenusaaja poolt Laenuandjale tasumisele kuuluvad Laenu tagasimaksed ning nende tasumise tähtajad on ära toodud Lepingu lahutamatuks lisaks olevas Graafikus. Laenutaotluse esitamisega kinnitab Laenutaotleja, et on Graafikuga tutvunud, sellest aru saanud ning selles toodud maksete suuruse ja tasumise tähtaegadega nõus. Lisateenuse kasutamise korral, koostab Laenuandja uue Graafiku Lisateenuse võimaldamise taotluses esitatud andmete alusel. Laenuandja saadab Graafiku pärast Lepingu sõlmimist või Lisateenuse võimaldamist Laenusaajale, järgides punktis 2.14. sätestatut.

2.13. Laenuandja tagab, et Lepingu sõlmimisel esitatakse Üldtingimused, Graafik, Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht ja muud Lepingu lisad Laenusaajale selliselt, et Laenusaajal on võimalik need salvestada ja kirjalikult taasesitada.

2.14. Laenusaajal on õigus nõuda Laenuandjalt tasuta mis tahes ajal kogu Lepingu kestuse jooksul Lepingut ning sellega seonduvaid dokumente. Laenuandja saadab Laenusaajale Üldtingimuste, Graafiku ja Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe väljatrükki Laenusaaja poolt Laenutaotluses näidatud e-posti aadressile. Laenuandja ei vastuta aadressimuutustest tuleneva dokumendi mittekättesaamise eest Laenusaaja poolt ja dokument loetakse Laenuandja poolt õigele aadressile väljastatuks, kui see on saadetud Laenutaotluses või hilisemas kirjalikus aadressimuudatuses näidatud aadressile.

2.15. Laenutaotlejale väljastatakse korraga ainult üks Laen.

2.16. Laenuandja ei vastuta mistahes kahjude eest, mis tulenevad Laenuandja tegevuse erakorralistest häiretest, mida Laenuandja ei saa iseseisvalt kontrollida ja/või likvideerida. Laenuandja ei vastuta Laenusaajale võimaliku kahju tekitamise eest, kui see on põhjustatud sidekanali töö häiretest, katkestustest, teksti saatmise hilinemisest, SMS sõnumi kadumisest, jms.

3. Laenu väljastamine

3.1. Laenuandja väljastab Laenusaajale Laenu eurodes, kandes Laenu üle Laenusaaja kontole pärast Lepingu sõlmimist. Laenuandja kannab Laenu üle ilma Laenusaaja-poolse täiendava korralduseta.

3.2. Laenu üleandmise aluseks on Lepingu sõlmimine Lepingupoolte vahel.

3.3. Laenuandjal on õigus Leping üles öelda ja/või Laenu Laenusaajale mitte väljastada, kui pärast Lepingu sõlmimist, kuid enne Laenu lõplikku väljastamist selgub, et:

3.3.1. Laenusaaja on Laenuandjale esitanud valeandmeid enda, oma maksevõime või muude oluliste asjaolude kohta; või

3.3.2. Laenusaaja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et Laenu tagastamine on ohustatud, samuti kui Laenusaaja on muutunud maksejõuetuks enne Lepingu sõlmimist, kuid Laenuandjale sai see teatavaks alles pärast Lepingu sõlmimist; või

3.3.3. Laenusaajal on AS-i Krediidiinfo, muu makseinfo koguja või maksehäirete registri pidaja andmetel või muude avalike registrite alusel tähtaegselt või nõuetekohaselt täitmata jäänud kohustusi kolmandate isikute ees.

4. Laenu tagastamine

4.1. Laenusaaja tagastab Laenu vastavalt Graafikus toodud maksete suurustele ja tasumise tähtaegadele.

4.2. Laen loetakse õigeaegselt ja nõuetekohaselt tagastatuks, kui Graafikus ettenähtud Laenu makse on Graafikus kindlaksmääratud tähtajal laekunud Graafikus näidatud Laenuandja kontole. Laenuandja ei esita Laenusaajale Laenu maksete tasumiseks arveid.

4.3. Laenuandja võib edastada Laenusaajale meeldetuletuse Laenu maksmise kohta Laenutaotluses märgitud posti-, e-posti aadressile ja/või SMS-i teel Laenusaaja poolt Laenutaotluses märgitud mobiiltelefoni numbrile.

5. Laenu ennetähtaegne tagastamine

5.1. Laenusaajal on õigus tagastada kogu Laen enne Graafikus kindlaksmääratud lõpptähtaega järgmistel tingimustel:

5.1.1. Laenusaaja teatab Laenuandjale Kodulehe „Lisateenused“ menüü kaudu või kirjalikult (nt e-posti teel) oma kavatsusest Laen ennetähtaegselt tagasi maksta ja Laenu tagasimaksmise tähtaja. Laenusaajal on Laenu ennetähtaegse tagastamise soovi korral õigus ka Leping üles öelda, teatades sellest Laenuandjale kirjalikult koos Laenu ennetähtaegse tagastamise teatega;

5.1.2. Laenusaaja tagastab Laenu ja tasub intressi hiljemalt Laenusaaja kirjalikus teates näidatud Laenu tagasimaksmise tähtajal.

5.2. Kui Laenusaaja ei tagasta Laenu ja ei tasu intressi Laenusaaja poolt Laenu ennetähtaegse tagastamise teates määratud tähtajaks, loetakse, et Laenusaaja ei ole Laenu ennetähtaegse tagasimaksmise ja Lepingu ülesütlemise tahteavaldust teinud ning Leping jätkub endistel tingimustel.

5.3. Laenu ennetähtaegse tagastamise korral ei maksa Laenusaaja Laenuandjale Laenu kasutamata jätmise aja eest intressi ega muid kulusid. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt mõistlikku hüvitist kahju eest, mis on otseselt seotud Laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega. Eeltoodud hüvitise suurus on 1 % ennetähtaegselt tagasimakstud Laenu summast, kui Laenu ennetähtaegse tagasimaksmise ja Lepingus kokkulepitud Laenu viimase tagasimakse tähtpäeva vaheline periood on pikem kui 1 aasta, ja 0,5 % ennetähtaegselt tagasimakstud Laenu summast, kui see periood ei ületa 1 aastat.

5.4. Laenu ennetähtaegne tagastamine ei vabasta Laenusaajat Lepingu rikkumisest tulenevate kohustuste täitmisest, mis tekkisid enne Laenu ennetähtaegset tagastamist.

6. Lisateenused

6.1. Laenusaajal on õigus taotleda Lisateenuse võimaldamist, esitades Laenuandjale vastavasisulise taotluse Kodulehe kaudu, järgides sealjuures Kodulehel „Lisateenused“ menüüs toodud Lisateenusele ettenähtud juhiseid ning nõustudes Lisateenusega seotud eritingimustega. Lisateenuse kasutamiseks Laenusaaja peab olema Kodulehele sisse logitud.

6.2. Laenuandjal on õigus pakkuda Laenusaajale Lisalaenu saamise võimalust, esitades Laenusaajale vastavasisulise ettepaneku Kodulehe kaudu. Lisalaenu võimaldamise eelduseks on Laenuandja poolt teostatud täiendav Laenusaaja maksevõime analüüs, arvestades sealjuures Laenusaaja eelnevat käitumist püsikliendina. Vastava ettepaneku kättesaamisel, Laenusaajal on õigus taotleda Lisalaenu.

6.3. Lisateenuse taotluse menetlemisel ning Lisateenuse taotluse rahuldamise korral vastavasisulise Lepingu lisa sõlmimisel, lähtutatakse punktist 2 toodud põhimõtetest.

6.4. Lisateenuse kasutamise tagajärjel võivad muutuda Laenu põhitingimused (nt intress, krediidi kulukuse määr, Laenu neto- või brutosumma jne).

7. Intressi arvestamine ja tasumine

7.1. Intressi arvestamisel lähtub Laenuandja 30-päevasest kuust ja 360-päevasest aastast. Laenuandja alustab intressi arvestamist Laenu Laenusaaja kontole kandmise päevast. Intressi suurust (intressimäär) märgitakse protsentides.

7.2. Laenusaaja maksab intressi vastavalt Graafikus toodud maksete suurustele ja tasumise tähtaegadele.

7.3. Intress loetakse õigeaegselt ja nõuetekohaselt tasutuks, kui Graafikus ettenähtud intressi makse on Graafikus kindlaksmääratud tähtajal laekunud Laenuandja kontole. Laenuandja ei esita Laenusaajale intressi maksete tasumiseks arveid.

8. Sanktsioonid

8.1. Kui Laenusaaja ei täida Rahalisi kohustusi (välja arvatud intressi tasumise kohustus) Lepingus ettenähtud tähtajaks, on Laenusaaja kohustatud tasuma Laenuandjale tähtaegselt tasumata maksetelt iga viivitatud päeva eest viivist kokkulepitud ulatuses.

8.2. Viivise arvestus algab maksetähtajale järgneval kalendripäeval ja lõpeb tähtaegselt tasumata makse Laenuandja kontole laekumise päeval.

9. Maksete tasumise kord

9.1. Rahaliste kohustuste tasumisel kohustub Laenusaaja märkima maksekorraldusele viitenumbri ning maksekorralduse selgitusse: "Laenusaaja nimi, isikukood ja Lepingu number". Maksekorraldusel toodud andmete vastuolu korral on Laenuandjal õigus lähtuda esmalt viitenumbrist.

9.2. Laenusaaja kohustub eelnevalt teavitama Laenuandjat, kui Rahaliste kohustuste tasumise kohustuse täidab Laenusaaja asemel kolmas isik.

9.3. Kui Laenuandjale laekub makse, mida ei ole võimalik identifitseerida, ei loeta sellist makset tasutuks kuni selle identifitseerimiseni ja Laenusaaja on kohustatud tasuma viivist vastava perioodi eest.

9.4. Kui Laenusaajal on kohustus tasuda Laenuandjale üheaegselt Lepingust tulenevaid erinevaid summasid, kaetakse kohustuste täitmiseks tehtud maksetest:

9.4.1. esimeses järjekorras võlgnevuse sissenõudmiseks tehtud kulutused;

9.4.2. teises järjekorras tähtajaks tagastamata Laen;

9.4.3. kolmandas järjekorras tähtajaks tasumata intressid (sh viivised) vastavalt nende ajalisele järjekorrale alates varasematest võlgnevustest;

9.4.4. neljandas järjekorras muud võimalikud kohustused.

10. Laenusaaja muud kohustused

10.1. Laenusaaja on kohustatud võimaldama Laenuandjal kuni Lepingust tulenevate maksekohustuste täieliku täitmiseni kontrollida Laenusaaja majanduslikku olukorda et hinnata Laenusaaja poolt esitatud andmete tõepärasust, tema maksevõimelisust ja Lepinguliste maksekohustuste täitmise reaalsust.

10.2. Laenusaaja on kohustatud hiljemalt 5 pangapäeva jooksul informeerima Laenuandjat:

10.2.1. igast olukorrast, mis vähendab või võib vähendada Laenusaaja maksevõimelisust;

10.2.2. olemasolevatest või võimalikest raskustest Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel;

10.2.3. igast asjaolust, mis halvendab või võib halvendada Laenusaaja majanduslikku olukorda tulevikus;

10.2.4. igast Laenusaaja poolt algatatud või tema vastu suunatud vahekohtu-, kohtu-, pankroti- ja/või täitemenetlusest, kui see võiks halvendada Laenusaaja majanduslikku olukorda;

10.2.5. kui Laenusaaja on võtnud täiendavalt laenu- ja/või muu rahalise kohustuse kolmanda isiku ees. Laenukohustusena käsitatakse kohustusi, mis on tekkinud laenamise, liisingu või tagatistehingute (sh käendamise) tulemusena.

10.3. Laenusaaja on kohustatud hüvitama Laenuandjale võlgnevuse sissenõudmisega seotud mõistlikud kulud. Laenusaajale Lepingu rikkumise tõttu saadetud teadetega seotud kulud tuleb hüvitada vastavalt Laenuandja hinnakirjale:

Esimene võlateatis 0 eurot
Korduv võlateatis 5 eurot
Teade Lepingu ülesütlemisest 5 eurot

10.4. Laenusaaja ei ole kohustatud hüvitama kulusid suuremas ulatuses, kui see on lubatud vastavalt võlaõigusseaduse §-le 113’2.

11. Lepingu muutmine

11.1. Laenuandjal on õigus ühepoolselt Üldtingimusi muuta, tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas, haldusorgani ettekirjutusest, samuti teenuse osutamisega seonduvalt muude oluliste asjaolude ilmnemisel. Laenuandja avaldab uued Üldtingimused oma Kodulehel vähemalt 30 päeva enne nende rakendamist.

11.2. Uute Üldtingimustega mittenõustumisel on Laenusaajal õigus Leping koheselt üles öelda, teatades sellest kirjalikult Laenuandjale.

12. Lepingust taganemine Laenusaaja poolt

12.1. Laenusaajal on õigus Lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul Laenu üleandmisest.

12.2. Kui Laenusaaja soovib Lepingust taganeda, peab ta 14 kalendripäeva jooksul Laenu üleandmisest esitama Laenuandjale kirjaliku taganemisavalduse. Taganemisavalduses peab olema märgitud Laenusaaja nimi, isikukood, Laenulepingu number, avaldus Lepingust taganemise ja Laenu ennetähtaegse tasumise kohta, avalduse koostamise kuupäev ning Laenusaaja allkiri.

12.3. Kui Laenusaaja kasutab Lepingust taganemise õigust, peab ta Laenu Laenuandjale tagastama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse esitamise päevast. Vastasel korral loetakse, et Laenusaaja ei ole Lepingust taganenud.

12.4. Kui Laenusaaja Lepingust taganeb, kohustub ta hüvitama Laenuandjale tegelikult osutatud finantsteenuse hinna, tasudes Laenuandjale kokkulepitud intressi iga kalendripäeva eest, mil Laen oli Laenusaaja kasutuses.

13. Lepingu ülesütlemine

13.1. Laenuandjal on õigus Leping ühepoolselt üles öelda ning nõuda Rahaliste kohustuste kohest tagastamist või tasumist, teatades sellest Laenusaajale kirjalikult, kui:

13.1.1. ilmneb, et Laenusaaja on esitanud Laenuandjale valeandmeid eesmärgiga saada Laenu;

13.1.2. Laenusaaja ei ole täitnud punktis 10.1. või 10.2. nimetatud kohustust;

13.1.3. Laenusaaja majanduslik olukord halveneb, sh kui Laenusaaja suhtes on algatatud täite- või pankrotimenetlus;

13.1.4. Laenusaaja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt 3 üksteisele järgneva Graafikus näidatud Laenu ja intressi maksega ning Laenuandja on andnud Laenusaajale vähemalt 2 nädala pikkuse täiendava tähtaja viivitatud maksete tasumiseks koos avaldusega, et Laenuandja ütleb selle tähtaja jooksul maksete tasumata jätmise korral Lepingu üles ja nõuab kogu Lepingust tuleneva võla tasumist, ning kui Laenusaaja ei ole Laenuandja avalduses märgitud tähtaja jooksul võlgnevust tasunud;

13.1.5. Laenusaaja ei täida Lepingust tulenevaid muid olulisi kohustusi.

13.2. Laenusaaja kohustub tasuma Lepingu punktis 13.1. toodud juhtudel kõik maksed 7 pangapäeva jooksul pärast Laenuandjalt vastavasisulise teatise saamist.

13.3. Laenusaajal on õigus Leping üles öelda punktides 5. ja 11.2. sätestatud alustel, tingimustel ja korras.

14. Isikuandmete töötlemine ja konfidentsiaalsus

14.1. Laenutaotleja ja Laenusaaja annavad Laenutaotluse esitamisega Laenuandjale täieliku ja tingimusteta nõusoleku töödelda nende isikuandmeid ning edastada neid kolmandatele isikutele Üldtingimustes, "BestCredit OÜ kliendi isikuandmete töötlemise põhimõttetes" ning seadustes ettenähtud juhtudel ja korras. Lepinguga seotud informatsioon on üldjuhul konfidentsiaalne.

14.2. Isikuandmeid ning Lepinguga seotud informatsiooni võib Pool teise Poole nõusolekuta avaldada Eesti Vabariigi kohtutele, kohtutäituritele, pankrotihalduritele, järelevalveasutustele või järelevalvet teostavatele ametiisikutele või teistele lepinguga seotud isikutele, audiitoritele, notaritele või õigusabi osutajatele.

14.3. Laenuandja võib Laenusaaja isikuandmeid ning Lepinguga seotud informatsiooni Laenusaaja kirjaliku nõusolekuta avaldada lisaks veel ka oma võlausaldajale, samuti kolmandatele isikutele, kui laenusaaja rikub lepingust tulenevaid kohustusi.

15. Nõude loovutamine

15.1. Laenuandjal on õigus loovutada Lepingust tulenev nõue Laenusaaja vastu.

16. Lõppsätted

16.1. Leping jõustub selle sõlmimisel.

16.2. Lepingupooled kohustuvad mitte avalikustama kolmandatele isikutele informatsiooni Lepingu tingimuste kohta teise Lepingupoole kirjaliku nõusolekuta. Lepingu tingimusi võib avalikustada teise Lepingupoole nõusolekuta juhul, kui teine Lepingupool rikub Lepingut ning tingimuste avalikustamine on vajalik Lepingu täitmisele sundimiseks ja/või Laenuandja nõuete rahuldamiseks, samuti juhul, kui tingimuste avalikustamine on ette nähtud kehtivates õigusaktides.

16.3. Kõik Lepingupoolte vahelised Lepinguga seotud teated edastatakse eesti keeles Laenutaotluses märgitud postiaadressil, e-posti aadressil või muudel aadressidel, mille Lepingupool on kirjalikult teisele Lepingupoolele teatavaks teinud. Kui Lepingust ei tulene teisiti, tuleb postiaadressi või e-posti aadressi muutusest teist Lepingupoolt teavitada kirjalikult 3 kalendripäeva jooksul arvates nimetatud aadressi muutumisest.

16.4. Teade loetakse kätte antuks:

16.4.1. teate kätteandmisel allkirja vastu;

16.4.2. teate saatmisel lihtkirjaga, kui teate postitamisest on möödunud 5 kalendripäeva;

16.4.3. teate saatmisel e-postiga, kui teate saatmisest on möödunud 2 kalendripäeva peale teate jõudmist Laenutaotleja postiserverisse;

16.5. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada esmalt Poolte kokkuleppel. Lepingust tulenevad õigused ja kohustused on peamiselt reguleeritud lisaks Lepingu lahutamatuks lisaks olevatele Üldtingimustele võlaõigusseaduses sätestatud sidevahendi abil sõlmitud lepingute ning laenu- ja tarbijakrediidilepingute kohta käivate sätetega.

16.6. Kui Pooled ei jõua kokkuleppele, on Laenusaajal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse tarbijakaebuste komisjoni või kohtusse.

16.7. Poolte vaheline kohtuvaidlus lahendatakse vastavalt seadustele. Juhul, kui Laenusaaja asub pärast lepingu sõlmimist elama välisriiki või Laenusaaja elukoht ei ole hagi esitamisel teada, kuuluvad vaidlused käesoleva kokkuleppe alusel lahendamisele Harju Maakohtus.

16.8. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.

16.9. Lepingu sõlmimisega kinnitab Laenusaaja, et on Lepingu läbi lugenud ja saanud üksikasjalikku teavet Lepingu ning Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste kohta ning on Lepingust täielikult aru saanud ja selle tingimustega nõus.

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks BestCredit OÜ poolt

Isikuandmete töötleja on BestCredit OÜ, registrikoodiga 12213861, aadressiga Tartu mnt.25-21 Tallinn 10117 (edaspidi ka Isikuandmete töötleja või Finantseerija).

Isikuandmete töötlejal on õigus lepinguga volitada isikuandmete töötlemist teistele isikutele (edaspidi Volitatud töötleja). Sõlmitava lepingu kohaselt on volitatud töötleja kohustatud hoidma töödeldavaid isikuandmeid konfidentsiaalsena ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulenevate volitatud töötleja kohustuste täitmise. Isikuandmete töötleja vastutab selle eest, et volitatud töötleja täidab isikuandmete töötlemise nõudeid.

Kliendiks käesoleva nõusoleku tähenduses on füüsiline isik, kes kasutab või soovib kasutada Finantseerija teenuseid ning on andnud käesoleva nõusoleku tema kohta käivate isikuandmete töötlemiseks.

Käesolevaga annab Klient kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega Isikuandmete töötlejale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid s.h rahvastikuregistri ja pensioniregistri andmeid käesolevas dokumendis toodud eesmärgil ning edastada neid kolmandatele isikutele laenulepingus ning seadustes ettenähtud juhtudel ja korras.

1. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja ulatus

1.1. Isikuandmeid töödeldakse Kliendile finantsteenuse osutamiseks ja teenuse haldamiseks, sealhulgas:

1.1.1. Kliendile finantsteenuste pakkumiseks;
1.1.2. Pensioniregistrist saadud andmeid võidakse kasutada brutotöötasu väljaarvestamiseks;
1.1.3. Kliendi maksevõime hindamiseks;
1.1.4. lepingu sõlmimiseks;
1.1.5. sõlmitud lepingu haldamiseks;
1.1.6. sõlmitud lepingu täitmiseks;
1.1.7. riskianalüüsi teostamiseks.

1.2. Lisaks töödeldakse isikuandmeid:

1.2.1. avalike ülesannete (rahapesu, terrorismivastane võitlus, andmete edastamine õiguskaitseorganitele jms) täitmiseks;
1.2.2. Isikuandmete töötleja rikutud õiguste kaitseks;
1.2.3. tarbijamängude või kampaaniate korraldamiseks;
1.2.4. kliendi ootuste paremaks mõistmiseks (kliendiküsitlused, tarbimisharjumuste- või turu-uuringud);
1.2.5. tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturunduseks.

1.3. Isikuandmeid töödeldakse üksnes ulatuses, mis on vajalik käesolevas nõusolekus nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

2. Isikuandmete töötleja töötleb järgmiseid Kliendi isikuandmeid:

2.1. Isiklikud andmed (nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed jne).

2.2. Kontaktandmed (telefoninumber, aadress, e-posti aadress jne).

2.3. Andmed töö või õpingute kohta (haridusasutus, õppeasutus, tööandja, amet jne).

2.4. Finantsandmed (sissetulek, vara, kohustused, pereliikmed jne).

2.5. Andmed isiku usaldusväärsuse kohta (varasem maksekäitumine, andmed maksehäirete kohta, BestCredit OÜ-le või kolmandale isikule tekitatud kahju kohta jne).

2.6. Andmed vara päritolu kohta (andmed isiku tehingupartnerite ja äritegevuse kohta jne).

2.7. Seadusest tuleneva kohustuse täitmisel saadud andmed (uurimisasutuste, notarite, maksuhalduri, kohtu, Rahapesu Andmebüroo järelepärimistest, kohtutäiturite nõuetest tulenevad andmed jne).

2.8. Andmed tehingute ja nendega seotud lepingute kohta (sõlmitud, lõppenud lepingud, esitatud taotlused, avaldused, lepingu rikkumised jne).

3. Isikuandmete töötleja edastab Kliendi isikuandmeid:

3.1. Laenulepingu või muu lepingu sõlmimise, muutmise ja täitmisega seotud isikutele (nt infotehnilise-, side-, trüki-, posti- ja otsekorraldusteenuse osutajad, krediidiasutused jne).

3.2. Andmekogudesse, sh AS Krediidiinfo, OÜ Krediidiregister või mis tahes muu isiku poolt peetavasse maksehäireregistrisse, millesse Isikuandmete töötleja edastab andmeid seaduse või lepingu alusel. Isikuandmete töötlejal on andmete maksehäireregistrisse edastamise õigus, kui kliendil on Isikuandmete töötleja ees nõuetekohaselt täitmata rahaline kohustus.

3.3. Nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale. Nõudeõiguse loovutamisel uuele võlausaldajale on uuel võlausaldajal õigus töödelda Kliendi isikuandmeid käesoleva nõusolekuga samadel tingimustel.

3.4. Muudele kolmandatele isikutele seoses Isikuandmete töötleja vajadusega kaitsta oma seaduslikke õigusi (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale). Isikuandmete töötlejal on õigus edastada Kliendi isikuandmeid Eesti Inkasso OÜ-le ja muudele võlgade sissenõudmise teenuse osutajale.

3.5. Kolmandatele isikutele seoses Isikuandmete töötleja poolt seadusest tuleneva kohustuse täitmisega (nt uurimisasutustele, notaritele, maksuhaldurile, Rahapesu Andmebüroole jne).

3.6. Isikuandmete töötlejaga samasse kontserni kuuluvatele isikutele või koostööpartneritele toodete või teenuste pakkumiseks ja reklaamimiseks ning koostöö lepingu täitmisega.

4. Kliendil on õigus:

4.1. Saada Isikuandmete töötlejalt igal ajal infot isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta ning nõuda ebaõigete andmete parandamist.

4.2. Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele igal ajal käesoleva nõusoleku tagasi võtta.

4.3. Nõuda Isikuandmete töötlejalt isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui seadusest ei tulene teisiti.

4.4. Pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

5. Isikuandmete töötlejal on õigus:

5.1. Avaldada Kliendi kohta käivad isikuandmeid käesolevas dokumendis ja õigusaktides sätestatud korras ja juhtudel.

5.2. Töödelda kõiki Kliendi kohta avalikus kasutuses olevaid andmeid ja kolmandatelt isikutelt saadud infot.

BestCredit OÜ kliendi isikuandmete edastamine DataMe OÜ-le.

Annan BestCredit OÜ-le loa edastada DataMe OÜ-le (registrikood 12818421, aadress Uus 12, Tallinna linn, Harju maakond, 10111, e-posti aadress info@datame.eu) kõik isikuandmed, mis olen BestCreditile teatavaks teinud käesoleva laenutaotluse, või mis tahes muude krediiditaotluste esitamisel, või krediidilepingutega seonduvalt edasise suhtluse käigus või mis on BestCreditile saanud minu kohta teatavaks muudest allikatest. Andmete täpsem koosseis on toodud DataMe OÜ andmete töötlemise põhimõtetes,mis on kättesaadavad www.datame.eu. Annan DataMe OÜ-le nõusoleku Rahvastikuregistri ja kogumispensioni andmete töötlemiseks. Andmeid töötlevad DataMe OÜ krediidiregistri pidamise ja haldamisega seonduvalt ja teised isikud minu krediidivõimelisuse ja maksekäitumise hindamiseks. Andmeid võib DataMe OÜ täiendada ja muuta ning väljastada tasuta või tasu eest kõikidele isikutele, kes on DataMe OÜ-ga vastava lepingu sõlminud, s.h. on õigus DataMe OÜ-lt saada kõiki minu kohta käivaid andmeid ka BestCreditil. DataMe OÜ poolt andmete töötlemine toimub vastavalt eelpool viidatud DataMe OÜ andmete töötlemise põhimõtetele. Kinnitan, et olen teadlik oma seadusjärgsetest õigustest (sh saada ülalnimetatud ettevõtjatelt teavet andmete töötlemise kohta ja minu kohta käivaid isikuandmeid ning nõuda andmete töötlemise lõpetamist).

BestCredit.ee laenutooted

BestCredit.ee pakub erinevaid finantsteenuseid era- ja äriisikutele - väikelaen, ärilaen, laen kinnisvara tagatisel, käenduslaen, autopant, reisilaen.